sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Adjunkt eller lektor i psykologi til Afdelingen for Socialt Arbejde, Ilisimatusarfik

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 22-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85496597
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Afdeling for Socialt Arbejde ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet søger en adjunkt eller lektor i psykologi.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

Afdeling for Socialt Arbejde danner ramme om et mangfoldigt forsknings- og studiemiljø med ca. 50 studerende, 6 fastansatte, en række ph.d-studerende samt gæsteforskere og gæsteundervisere. Afdelingen udbyder pt. en bacheloruddannelse i socialt arbejde, og der arbejdes på fremover også at kunne udbyde kandidatuddannelse i socialt arbejde.

På afdelingen gennemføres forskning inden for det sociale område særligt orienteret mod Grønland og Arktis. Adjunkter og lektorer bidrager både med forskning, undervisning og vejledning.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på grønlandsk, dansk og engelsk. Eftersom størsteparten af undervisningsmaterialet foreligger på dansk eller grønlandsk er det en forudsætning, at mindst et af disse sprog beherskes. Kendskab til det andet af de to sprog er en stor fordel, ligesom der lægges vægt på gode engelskkundskaber.

Kvalifikationskrav

 • Relevant universitetsuddannelse på ph.d.-niveau.
 • Forsknings-, undervisnings- og formidlingsmæssige kvalifikationer svarende til adjunkt- eller lektorniveau.
 • Kendskab til aktuelle socialfaglige problemstillinger i Grønland og Arktis vil være en fordel – men ikke et krav.
Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver som lektor eller adjunkt vil primært bestå i:
 • undervisning i psykologi og evt. andre af uddannelsens fag.
 • vejledning og eksamination af studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.
 • forskning samt publicering og videnskabelig formidling indenfor afdelingens fagområder med vægt på Grønland og Arktis.
 • videreudvikling af uddannelsen i samarbejde med afdelingens og instituttets øvrige ansatte.
 • vidensudveksling med samfundet og deltagelse i den offentlige debat.
 • fagligt bedømmelsesarbejde.
 • deltagelse i det administrative og kollegiale samarbejde.
Du bliver ansat på Afdeling for Socialt Arbejder, der ligger under Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik (SØJ), men der kan være brug for at du også underviser på andre af Ilisimatusarfiks institutter.
Ansættelse sker som adjunkt eller lektor, alt efter kvalifikationer og erfaringer.

Ansøgningen
Ansøgningen om ansættelse som lektor eller adjunkt i psykologi skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1:     Curriculum Vitae.
Bilag 2:     Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3:      Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
Bilag 4:     Fuldstændig og nummereret publikationsliste.
Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.

Bilag 5:     Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
Bilag 6:     Et teaching portfolio med dokumentation for undervisningskvalifikationer og universitetspædagogikum eller tilsvarende, samt evt. refleksion over egen hid- og fremtidige undervisningsvirksomhed
Bilag 7:     Dokumentation for forskningsformidling.
Bilag 8:     Op til fem publikationer på kapitel- eller artikellængde. Ansøgeren kan udvælge højst fem publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Kontakt/information:
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Annemette Nyborg Lauritsen, tlf. +299 385660.
Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl 

Bedømmelse og ansættelsesprocedure for adjunkt og lektorstilling.
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.
 • Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.
 • Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.
Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia