sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Genopslag - Studieadjunkt/-lektor/adjunkt til undervisning på Institut for Læring.

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 17-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85489186
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Studieadjunkt/-lektor/adjunkt søges til undervisning i fysik/kemi og andre naturfag på Institut for Læring til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

Institut for Læring søger en underviser der brænder for at ruste vores studerende til at kunne kvalificeret varetage arbejdet som lærere i Grønlands folkeskoler, samt styrke det eksisterende lærerkorps i folkeskolerne gennem relevante efter- og videreuddannelser.

Stillingen som underviser på Institut for Læring er et udfordrende job og stiller krav til at kunne arbejde systematisk og fokuseret, samt at kunne se hvordan eget arbejdsområde spiller sammen med og kan optimeres i forhold til forskellige faggrupper på læreruddannelsen.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i fysik / kemi og i det tværfaglige linjefag naturfag
 • Løbende udvikling af faget
 • Have tæt fagligt samarbejde med det eksisterende fagteam
 • Indgå i tværfaglige samarbejder med læreruddannelsens øvrige faggrupper
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen, og efter- og videreuddannelserne
 • Være med til at udvikle læreruddannelsen i en digital kontekst
 • Evt. gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter med tilknytning til fagområdet, alene eller i samarbejde med fx kolleger eller folkeskolen
Vi forventer, at du kan tilgodese flere af nedenstående faglige kvalifikationer og kompetencer:
 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på kandidatniveau
 • Du har relevant undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et fagdidaktisk og professionsrettet sigte
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere
 • Det er en fordel at du har kendskab til den grønlandske læreruddannelse og/eller folkeskole
 • Du har indsigt i nyere faglig og fagdidaktisk forskning såvel nationalt som internationalt
 • Du ønsker at arbejde med tværfaglig undervisning og generering af tværfaglige samarbejdsmuligheder
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Du har lyst til at arbejde med udviklingen af relevant anvendelse af digitale medier i undervisningssammenhænge
 • Det er en fordel at kunne varetage undervisning af lærerstuderende i andre fag, fx?
Personlige kompetencer
 • Du er i stand til at arbejde og undervise i flerkulturelle og flersproglige sammenhænge
 • Det er en fordel hvis du behersker grønlandsk
 • Du er tålmodig og rummelig
 • Du formår at motivere de studerende til et højt præstationsniveau
 • Du er positiv og imødekommende og god til at samarbejde, kommunikere og motivere
 • Du er i stand til at tænke udviklingsorienteret
 • Du kan have flere bolde i luften uden at miste overblikket 
 • Du ønsker at tilegne dig kendskab til de grønlandske samfundsforhold og uddannelsessystemer 
Vi tilbyder
 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et engageret, aktivt og velfungerende naturfagsteam, som glæder sig til at blive udvidet til 4
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder.
Ansøgning.
Ud over ansøgning, ønskes følgende bilag vedlagt:
 • Oplysning om uddannelse,
 • tidligere beskæftigelse,
 • kopi af eksamensbeviser samt
 • relevant dokumentation for forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer
Bedømmelse og ansættelsesprocedure for studielektor- og adjunktstilling.
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.
 • Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor. 
 • Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.
 • Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.
Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende Institutleder Nitta Lyberth-Mørch på tlf. + 299 385702. 
Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  
 • Institut for Læring
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Sundhed & Natur
Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia