sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Ineqarnermut Attaveqaasersuutinullu Naalakkersuisoqarfimmut Naalakkersuisoqarfimmi pisortassarsiorpugut

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 31-08-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-10-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85065675
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ledelse

Grønlands Selvstyre søger en fremsynet og erfaren leder til stillingen som Departementschef i Departement for Boliger og Infrastruktur.

Organisation
Departementet består af 50 medarbejdere fordelt over flere afdelinger. Under departementet hører endvidere flere underliggende eller tilknyttede enheder: Telestyrelsen og Radioforvaltningen, samt Renoveringsstyrelsen.

Ansvarsområde
Departementet varetager den overordnede administration, planlægning og styring af områderne: Bolig, central bygherrerolle, bygningsmyndighed og infrastruktur jf. nedenstående.
Organisatorisk er departementet opbygget således:
Ledelsessekretariatet er en serviceenhed og stabsfunktion for hele departementet og forestår bl.a. betjening af Naalakkersuisoq og Departementschef.
Anlægsafdelingen varetager Selvstyrets bygherrerolle, og i forbindelse hermed en række overordnede målsætninger med hensyn til innovation og udvikling, samt forvalter og ajourfører på vegne af Naalakkersuisut bestemmelser om opførelse, konstruktion og indretning af bygningsværker og andre anlæg. Anlægsafdelingen varetager ligeledes den overordnede administration og strategiarbejde på bolig- og ejendomsområdet. Dette omfatter driften af Selvstyrets udlejningsboliger, indsatsen omkring vedligehold og renovering, sammen med Selvstyrets ejerrolle, forsikringer samt boligfinansieringsordninger. Tillige varetager Anlægsafdelingen stabsfunktionen for departementets økonomi og HR funktion samt administration af Anlægs- og Renoveringsfonden.
Infrastrukturafdelingen har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver inden for sø- og luftfartsområdet, landtransport, post- og teleområdet, samt den centrale havnemyndighed.

Som Departementchef vil du have det overordnede ansvar for nedenstående afdelinger

Ledelsessekretariatet

Sekretariatsfunktioner for Naalakkersuisoq, departementschef og souschef.
Koordinering af Naalakkersuisuts oplæg til Naalakkersuisut, herunder kvalitetssikring af indhold samt oversættelser.
Sikre koordinering af Naalakkersuisuts punkter og besvarelser til medlemsforslag m.m. i Inatsisartut samt Naalakkersuisuts besvarelse af
§ 37 spørgsmål.
Journal og arkiv.
Høringer.
Interne processer og service.
Service (mødelokaler, køkken, printerrum, fredagsmorgenmad).
Departementets IT (F2, Outlook, Teams, Totalview, 3cx, e-boks, Smartsign, printer).
Departementets officielle post (elektronisk - fysisk post), herunder koordinering og postliste.
Personalearrangementer.
Personalehåndbog.
Små indkøb (kontorartikler, vand osv.).
Organisationsplan.

Anlægsafdelingen
Den Centrale Bygningsmyndighed
Forvaltning af lovgivning indenfor byggeri og anlæg
Forskrifter og Retningslinjer
Klageinstans for behandling hos kommunale bygningsmyndigheder
Rådgivning og vejledning til kommunale bygningsmyndigheder
Den Centrale Bygherrerolle
Forskrifter og Retningslinjer
Nybyggeri
Renovering og Vedligehold
Innovation og Udvikling
Planlægning af Selvstyrets bygge- og anlægsopgaver
Forsikringer
Strategiudvikling og administration af Selvstyrets forsikringer
Udvikling af Bygnings- og Boligregister
Forsikringsdatabase (Selvstyrets samtlige aktiver)
Bolig og Ejendomme
Forvaltning af lovgivning på boligområdet
Forvaltning af lovgivning på boligfinansieringsområdet
Sektortilsyn indenfor forvaltningsområdet
Strategiudvikling vedr. Selvstyrets ca. 6.000 udlejningsboliger
Aftaler om administration og drift af udlejningsboliger
Ejerrollen – køb og salg af Selvstyrets aktiver
Bygningsdatabasen (Selvstyrets ejendomme)
Administration/sagsbehandling af boligfinansieringsordninger
Behandling af klagesager
Økonomi/HR
Bogholderi & økonomisk planlægning
Finanslov
HR
Ressortdepartement for virksomhed:
Illuut A/S (2)
A/S Boligselskabet INI (150)
Renoveringsstyrelsen (7)

Infrastrukturafdeling
Aeronautisk kontor
Myndigheds- og udviklingsopgaver inden for luftfartsområdet.
Lovgivning om infrastrukturanlæg på luftfartsområdet.
Post- og teleområdet.
Færdselsområdet.
Kontaktudvalg med danske myndigheder på områderne luftfart og
færdsel.
Overordnet trafikplanlægning, samfundsøkonomisk analyse af
større trafikanlæg - herunder samarbejdet med kommunerne.
Behandling af klagesager.
Servicekontrakter for passagertrafik.
Trafikpolitiske godkendelser af beflyvningsansøgninger.
Maritimt kontor
Koncession for RAL.
Servicekontrakter for gods.
Myndigheds- og udviklingsopgaver inden for søfartsområdet,
landtransport, samt den centrale havnemyndighed.
Behandling af klagesager.
Lovgivning på søfartsområdet.
Sikkerhed til søs- kampagner.
Sekretariatsbetjeningen af Nautisk Udvalg.
Samarbejde med Søfartsstyrelsen herunder Kystrednings-tjenesten.
Den centrale Havnemyndighed.
Vedligehold, udvikling og modernisering af havneanlæg.
Samarbejde med Geodatastyrelsen om ajourføring af Søkort.
Tilsyn med Fyr og Båker.
Arktisk Råds Kreds.
Anlæg af veje i åbnet land.
Ressortdepartement for følgende virksomheder:
Tusass A/S (369).
Royal Arctic Line A/S (726).
Air Greenland A/S (637).
Kalaallit Airports A/S (20).
Sikuki Nuuk Harbor A/S (6).
Mittarfeqarfiit A/S (450).
Telestyrelsen (9).


Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:

 • Rådgivning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse.
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører, samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse.
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav.
 • Ledelsen af departementet, herunder:
Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold
Personaleadministration og udvikling
Aktivitetsplanlægning og ressourceanvendelse
Faglig udvikling
Fremme af gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter

Vi forventer, at du har:
 • Et godt kendskab til – og indsigt i det grønlandske samfund og kultur samt det grønlandske sprog
 • Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne
 • Gode evner i forhold til at prioritere og arbejde strategisk, udøve indflydelse og skabe resultater
 • Stor ledelseserfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
 • Udviser handlekraft, synligt lederskab og besidder stærke samarbejdsevner
 • Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets kerneopgaver
 • Evnen til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
 • I stillingen vil der være behov for fleksibilitet i forhold til opkommende opgaver, møder m.v.
 • Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde
Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Bolig og infrastruktur i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav m.v. refererer Departementschefen til Departementschefen for Formandens departement.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår for en periode af 4 år, tiltrædelse snarest eller efter aftale.
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.
Lønnen i (LR 39) med faste løndele og åremålstillæg udgør 1. april 2022 kr. 97.261 pr. md. og årligt kr1.167.140 plus pensionsbidrag.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår: Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger:
Ledelsen i Grønlands Selvstyre arbejder ud fra ledelsesgrundlaget, som kan læses på følgende link: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/MIIN 

Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 583117 eller +45 6083 3117 eller dorthe@flieshr.dk.
Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler. 
Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen på hape@nanoq.gl.
Vi glæder os til at høre fra dig.  
Ansøgningsfrist: 12. Oktober 2023 kl. 12 GRL tid.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia