sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Inuiaqatigiilerinermut, Aningaasaqarnermut Tusagassiuuteqarnermullu Instituttimi Adjunktitut atorfik ph.d.-mik ingerlanertalimmik

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
Ikkunneqarpoq: 19-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 11-03-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-79409007
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Ingeniør og naturvidenskab

Ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik opslås hermed 1 stilling som adjunkt med ph.d.-forløb indenfor det erhvervsøkonomiske område.

Stillingen er tilknyttet projektet ”bæredygtige værdikæder i nordiske kystsamfund” (NorValue), forestået af Departementet for Udenrigsanliggender og økonomisk støttet af Nordisk Ministerråd.

Projektet kører i perioden 2020-2023, med det overordnede formål at opdatere og fremtidssikre en fælles erfaring om den betydning havets ressourcer har for kystsamfundenes værdiskabelse og bæredygtige udvikling.

Projektet griber således fat i spændingsfeltet mellem kystsamfundenes muligheder og udfordringer gennem erfaringsopsamling og -udvikling på tværs af de nordiske lande, samt forsøg på at opbygge tværnordiske policy muligheder.

Ansøgere til stillingen bedes om at lave et projektforslag på max. 7 sider, som tager udgangspunkt i kystsamfunds erhvervsmæssige muligheder og udfordringer, dette med fokus på fiskeri og/eller turisme, gerne set i relation til f.eks. unges muligheder for bosættelse i kystsamfund, jobskabelse eller innovation, set i et bæredygtighedsperspektiv. Nærmere oplysninger om optagelse som Ph.d.-studerende kan ses på vores hjemmeside: https://uni.gl/media/4727953/phd-retningslinjer-71118.pdf

Vi ser gerne ansøgere med en økonomisk eller samfundsøkonomisk baggrund, gerne med erfaring med brugen af kvalitative såvel som kvantitative metoder.
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard, tlf. 385672 eller e-mail: gehov@uni.gl
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut