sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfiani Pisortaq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 12-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 02-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74421423
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Direktør i Formandens Departement
Tiltrædelsesdato: Snarest muligt eller efter aftale.

Departementet
Formandens Departement har som hovedopgave at bistå formanden for Naalakkersuisut med dennes funktioner som leder af Grønlands Selvstyre. Desuden varetager departementet tværgående funktioner i forhold til andre departementer i Grønlands Selvstyre og enkelte særlige ansvarsområder.

Ansvarsområder for direktøren:
Direktøren fungerer som souschef for departementschefen i Formandens Departement. Ud over at fungere som stedfortræder for departementschefen deltager direktøren i varetagelsen af de opgaver, der er henført til departementschefen. Det må særskilt forventes, at direktøren deltager i Naalakkersuisuts mødevirksomhed. Endvidere varetager direktøren ledelsesansvaret for departementets ledelsessekretariat, der har ansvaret for at sikre koordinering af Naalakkersuisuts politik i oplæg til Naalakkersuisut, herunder kvalitetssikring af indhold. Ledelsessekretariatet sikrer endvidere koordination af Naalakkersuisuts punkter og Inatsisartutmedlemmernes beslutningsforslag m.m. til Inatsisartut samlinger samt gennemførelse af projekter og udredninger, som går på tværs af departementer, og opgaver vedtaget af departementschefgruppen. Ledelsessekretariatet har endvidere ansvaret for udarbejdelse af budgetbidrag, løbende budgetopfølgning samt personaleadministration internt i departementet.
 
Stillingen indebærer, at direktøren har tæt samarbejde med Departementschefen og Formanden for Naalakkersuisut, for at sikre et højt niveau i betjeningen af den politiske ledelse. Dette spænder over alle væsentlige opgaver i departementet og politisk-prioriterede opgaver i øvrigt for Naalakkersuisut.
 
Det forventes endvidere, at direktøren varetager ansvar for ledelsen af særskilte projektgrupper og opgaver, som ikke er henført til en afdeling eller et departement.
 
Kvalifikationer
Relevant videregående uddannelse og flerårig administrativ erfaring fra ansættelse inden for Selvstyret, kommuner, anden offentlig virksomhed eller eventuelt fra privat virksomhed.

Desuden forventes det, at ansøgeren:
• Har ledelseserfaring og gode lederegenskaber
• Er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) og behersker engelsk på et højt niveau
• Har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser
• Har lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation
• Har gode kommunikations- og formuleringsevner
• Har analytisk sans og overblik
• Er fleksibel og kan holde hovedet koldt i pressede situationer
• Er målorienteret samtidig med at være god til at samarbejde på alle niveauer.

Løn-og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.
Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 64.245 og årligt Kr. 770.944.
 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængig af boligens alder, ejerforhold mv. Personaleboligen skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte departementschef i Formandens Departement, Hans-Peder Barlach Christensen via mail: hape@nanoq.gl eller på telefon 346630.

Ansøgningsfrist:  2. august 2019 kl. 12:00
 
Ansøgning skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mails
 
Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009, som en videreudvikling af hjemmestyreordningen fra 1979. Selvstyret består af en Centraladministration, med cirka 650 ansatte fordelt på 10 departementer, et direktorat samt en række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2.500 ansatte tilknyttet Selvstyret
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 38-mi - INDSÆT LØNRAMME).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia