sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

SENIORFORSKERISSARSIORNEQ / ILISIMATUSARTARTUSSARSIORNEQ

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-11-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-75732729
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Råstofområdet

Fiskebestande – Modeller - Dynamik - Bestandsvurderinger

Om stillingen: Afdelingen for Fisk og Skaldyr ved Grønlands Naturinstitut (GN) opslår hermed en fast stilling som seniorforsker/forsker med bestandsvurdering af fiske- og skaldyrsbestande i Grønland som primært arbejdsområde. Bestandsvurdering og rådgivning om fiskeressourcer er helt centralt for den grønlandske samfund, fordi fiskeriet er det bærende erhverv i Grønland.


Hovedarbejdsområder:

 • Forskning og generel metodeudvikling til forbedring af bestandsvurderinger og reduktion af usikkerhed i rådgivningen.
 • Kvantitative dataanalyser og bestandsmodellering af marine fiske- og skaldyrsbestande.
 • Udvikling af økologiske modeller til forståelse af ændringer i fiskebestande.
 • Rådgivning af forvaltere, politikere og andre aktører samt formidling af forskningsresultater på alle niveauer.
 • Deltagelse i årlige internationale arbejdsgruppemøder vedr. vurdering af bestande samt yderligere relevante møder i ICES/NAFO.
 • Forskningsbaseret undervisning kan forekomme.
 • 25 % af arbejdstiden er afsat til egen forskning og publicering inden for afdelingens arbejdsområde.
Kvalifikationer: Ansøgeren skal være uddannet på ph.d.-niveau inden for kvantitativ biologi, matematik eller statistik og have interesse for og erfaring fra arbejde med populationsdynamik og bestandsberegningsmodeller i relation til fiskebestande. Der lægges vægt på gode formidlingsevner i skrift og tale til forvaltnings­myndigheder, brugere og forskere. Det vil ligeledes være en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med forsknings- og moniteringsprogrammer og har deltaget i internationale forskningsfora, rådgivet myndigheder og publiceret i relevante videnskabelige tidsskrifter.

Krav til seniorforsker
 • Dokumenteret forskning i populationsdynamik og bestandsvurdering, herunder kvantitativ dataanalyse og modelle­ring.
 • Dokumenteret erfaring med programmering, matematik og statistik.
 • Dokumenteret erfaring fra arbejde med kvantitative analyser af komplekse databaser.
 • Solidt kendskab til statistik og flere programmeringssprog (primært R, men også SAS/WPS).
Krav til forsker
 • Kendskab til databehandling, herunder gerne databaser (f.eks. Access).
 • Flair for planlægning og udførelse af moniteringsprogrammer.
 • Erfaring med programmering, matematik og statistiske dataanalyser og interesse for at arbejde med kvantitative analyser af komplekse data.
 • Gode statistiske evner, faglig fleksibilitet og grundighed.
Uddannelse m.v.: Vi forventer, at ansøgere er uddannet inden for biologi, marin økologi, statistik eller er ingeniør el. lign. En ph.d.-grad eller tilsvarende samt erfaring med talbehandling og kvantitativ biologi vil være en fordel.
Vi forventer, at ansøgere er engagerede, fleksible og har gode samarbejdsevner samt lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Kendskab til grønlandske forhold og det grønlandske sprog vil være en fordel.

Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for natur­forskning. In­sti­tuttet skal tilvejebringe det viden­skabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grøn­land samt til sikring af miljøet og den bio­lo­gi­ske mangfoldighed. Naturinstituttet rådgiver Grønlands Selvstyre i spørgs­mål relateret til de levende ressourcer. Instituttet er pla­ceret i Nuuk­ og be­skæftiger om­kring 67 med­arbejdere.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut